top of page

Polityka prywatności

Zgodnie z wymogami obowiązującego w Polsce od dnia 25 maja 2018r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, przedstawiamy informacje nt. przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Bajkowa Polanka Sp z o.o.; ul. Polanka 7f, Poznań

 

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem poczty elektronicznej bp@bajkowapolanka.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (RODO art. 6, ust. 1, lit. c oraz art. 9, ust. 2, lit. g), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, Ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także Statutu Przedszkola, w szczególności w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • Wizerunek i osiągnięcia dziecka w celu publikacji na stronie internetowej przedszkola, w prasie lokalnej lub telewizji (na podstawie podpisanej zgody)

 • elektronicznej rekrutacji dziecka
   

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; Ministerstwo Edukacji i Nauki, System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Poznań i Września oraz inne na wniosek.


b) uprawnione podmioty dostarczające Przedszkolu Nr 4 w Pyskowicach obsługi informatycznej, prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;


c) podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych,

 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub nieaktualne,

 • żądania usunięcia danych gdy:

-dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • żądania ograniczenia przetwarzania gdy:

-osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,

-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom których dane dotyczą, do ustalenia, ochrony lub obrony roszczeń.

 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

 

Czy teren placówki jest objęty monitoringiem wizyjnym?
Tak

 

Polityka prywatności

Bajkowa Polanka Sp z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.bajkowapolanka.com; bajkowapolanka.pl

bottom of page